Innovatiepartners neemt mensen mee in verandering

Onze samenleving is in verandering. Hierdoor verandert de leefomgeving van mensen voortdurend en op verschillende terreinen. Het kan gaan om grote mondiale vraagstukken, denk bijvoorbeeld aan de energietransitie of elektrische mobiliteit, maar net zo goed om lokale vraagstukken die spelen: vergrijzing, lokale mobiliteit, onderhoud van de openbare ruimte.
 
Overheden, bedrijfsleven en lokale burgerinitiatieven staan voor de opgave om de mensen mee te krijgen in al deze veranderingen. De vraag is niet alleen hoe kunnen we een wijk gasloos maken, de vraag is ook wat maakt dat mensen in een gasloze wijk willen wonen? Naast overheidsbeleid en wetgeving die randvoorwaarden stellen, en technologische innovaties die de verandering mogelijk maken, is meer nodig. Cruciaal is dat er partnerschappen ontstaan en dat er een gezamenlijk proces op gang komt om alle belanghebbenden mee te nemen in de verandering.


 

En juist hierin is Innovatiepartners gespecialiseerd: het inrichten en begeleiden van een proces om veranderingen in het publieke domein breed gedragen geïmplementeerd te krijgen.
Innovatiepartners begeleidt
partnersamenwerking bij  
veranderingen in het publieke domein
---

Innovatiepartners
verbindt partijen én hun belangen
ondersteunt het bijbehorende proces
creëert beweging
leidt u naar resultaat