Innovatiepartners

De provincie Gelderland heeft een grote ambitie uitgesproken om de Gelderse economie in een circulaire richting te sturen. Ze heeft Innovatiepartners gevraagd om een bestuurlijke bijeenkomst te organiseren, waarin de provincie samen met een zestal koplopergemeenten invulling geeft aan hun gezamenlijke ambitie. Tijdens de bijeenkomst zoomen de deelnemers in op de condities die zij moeten bieden om de inkoop van de overheid circulair te maken.

Besturen met Burgerkracht – Samenspel ik de energieke samenleving

Innovatiepartners schreef voor het overheidsprogramma DuurzaamDoor het boek ‘Besturen met Burgerkracht’. Hierin laten we de stortvloed aan burgerinitiatieven zien en de noodzaak tot een antwoord van de overheid hierop. “Het boek (biedt) een bijzondere combinatie van een heel gedegen introductie in de 'theorie' van de energieke samenleving en de rol van de overheid daarbinnen én de ‘praktijk’, die laat zien hoe het anders kan,” aldus Martijn van der Steen, directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in zijn voorwoord.

Voor de Regio Twente schreef Innovatiepartners de basistekst voor de Twentse investeringsagenda. Het fungeerde als motor voor het gesprek tussen de veertien gemeenten en haar partners, de zogenoemde 4O's (overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers) en legde de basis voor het definitieve Agenda voor Twente - Investeren in de toekomst.

Samen met FairBusiness heeft Innovatiepartners een aanbod ontwikkeld om monitoring in te zetten om een (overheids)organisatie op koers te houden richting klimaatneutraliteit. Binnen de Klimaatcoalitie heeft een groot aantal gemeenten en regio’s de ambitie uitgesproken uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Specifieke monitoringprogramma’s, zoals De Klimaatmonitor, kunnen de resultaten van beleid helder in beeld brengen. Daaraan hebben Innovatiepartners en FairBusiness de monitoring van de beleidsmatige inspanningen toegevoegd. Zij kunnen op basis van deze graadmeters met behulp van toekomstgerichte rapportages de uitvoering van het klimaatbeleid versterken en daarmee de snelheid verhogen waarmee op het klimaatdoel kan worden gekoerst.

Voorjaar 2016 voerde de rijksoverheid een energiedialoog. Op 20 juni vond een dialoog plaats in Apeldoorn met discussies aan meer dan twintig tafels. Innovatiepartners maakte een verslag van de vele discussies. Het verslag legt verbinding tussen de verschillende thema’s en laat zien dat de individuele initiatieven, hoe klein ook, baat hebben bij een goed functionerend energiesysteem en dat grote veranderingen in het energiesysteem gedragen worden door de veelheid aan initiatieven aan de basis. Kortom, top down ontmoet bottom up.

Voor het ministerie van Economische Zaken schreef Innovatiepartners, ondersteund door Het Groene Brein, een essay over de rol van de overheid in de nieuwe economie. Kern ervan is dat de economie van de toekomst meervoudige waarde creëert: ecologische, sociale en financiële. Het essay werkt een vijftal interventies uit die de overheid kan plegen om concreet richting te geven aan de economie van de toekomst.

Op basis van de diverse plannen van de thematafels van het Gelders Energieakkoord is een Uitvoeringsplan 2016-2019 gemaakt. Innovatiepartners heeft er met een stevige redactieslag voor gezorgd dat de concreetheid en samenhang die het plan heeft ook op papier tot zijn recht komt.

Gelderse Energie Krant

Voor het Gelders Energieakkoord (GEA) heeft Innovatiepartners een krant gemaakt die tijdens het GEA-Jaarcongres op 17 maart 2016 werd gepresenteerd. De krant geeft een beeld van de activiteiten die in de provincie plaatsvinden.

De versnelling financieren

Ter ondersteuning van de financiële tafel van het Gelders Energieakkoord heeft innovatiepartners een financiële onderlegger ontwikkeld. Daarin geeft het een systematische benadering van innovatieve en duurzame energieprojecten, met als doel het financierbaar maken van individuele en gebundelde projecten.

Besturen met Burgerkracht: boekje voor bestuurders in de energieke samenleving (Duurzaam Door)

Duurzaam Door, een projectorganisatie van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, heeft onderzoek laten doen naar de manier waarop gemeentebesturen het best gebruik kunnen maken van de ideeënrijkdom en de energieke inzet van hun inwoners. Innovatiepartners schreef hier een populaire en activerende samenvatting van.

Advisering over strategische visie om de markt voor biogas te ontwikkelen (provincie Gelderland)

In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Innovatiepartners een strategie uitgewerkt om zowel de productie en distributie als de afzet van Groengas in de provincie Gelderland te stimuleren.

Nieuwe financieringsmodellen voor onderhoud van bomen langs de wegen in het buitengebied (Gemeente Lochem)

De gemeente Lochem heeft Innovatiepartners gevraagd een proces vorm te geven en te begeleiden om te komen tot kostenneutraal onderhoud van laanbomen in het buitengebied van de gemeente. De uitdaging was om een nieuw beheersconcept te ontwikkelen en hiervoor een nieuw financieringsmodel te ontwikkelen.

Participatiemodellen windenergie (AgentschapNL-RVO)

In opdracht van AgentschapNL (tegenwoordig RVO) ontwikkelde Innovatiepartners samen met Zimmerman en Zimmerman een toolbox voor het creëren van draagvlak en participatie bij omwonenden van (geplande) windenergieprojecten. De toolbox geeft voorbeelden van instrumenten om de kennis bij omwonenden te verhogen, te weten te komen wat omwonenden beweegt, inhoudelijke en financiële betrokkenheid van omwonenden en lokale ondernemers te creëren en hen te enthousiasmeren voor windenergie.

Circulair inrichten van openbare verlichting (gemeente Doetinchem)

In opdracht van de gemeente Doetinchem is gewerkt aan een circulaire inrichting van de openbare verlichting. Met een pilot aan de Platanenhof heeft de gemeente Doetinchem aanbieders uit de regio een platform gegeven om te laten zien wat er allemaal al mogelijk is.

SER-notitie: Naar een toekomstbestendig belastingstelsel (Het Groene Brein)

In opdracht van Het Groene Brein heeft Innovatiepartner Jos van der Schot een discussienotitie geschreven bestemd voor een debat in de Sociaal Economische Raad. De notitie beschrijft de nieuwe economie en de veranderingen die in de huidige transities ontstaan. Dit dwingt bedrijven tot het wijzigen van hun verdienmodellen en landelijke overheden tot het aanpassen van het systeem van belastingheffing.

Functiegericht wegbeheer (gemeente Lochem)

In opdracht van de gemeente Lochem heeft Innovatiepartners een concept ontwikkeld om in een proces van partnersamenwerking te komen tot sociaal, ecologisch en financieel duurzaam beheer van de wegen in het buitengebied, met toepassing van innovatieve oplossingen.