Innovatiepartners

Lopende projecten

 
Veel van de projecten die Innovatiepartners uitvoert draaien om complexe veranderingen. Veranderen is een werkwoord. Het vergt een proces waar meerdere partijen met verschillende belangen bij betrokken zijn. Als alle partijen oog hebben voor het gezamenlijke belang en samenwerken naar het resultaat, ligt verandering binnen handbereik. Innovatiepartners creëert processen die dat bewerkstelligen.   
 

Gemeente Lochem: Laanbomen

De afgelopen anderhalf jaar heeft Innovatiepartners voor de gemeente een proces ontwikkeld en begeleid om, samen met alle belanghebbenden, beleid te ontwikkelen voor het onderhoud, de kap en herplant van bomen in het buitengebied. Een vernieuwende aanpak die heeft geleid tot een sterk draagvlak en tot bundeling van krachten. De Lochemse gemeenteraad heeft unaniem het landschappelijk scenario als uitgangspunt voor het beleid omarmd. Innovatiepartners ondersteunt de gemeente nu met de vormgeving van het beleid en de concrete uitvoering ervan.

Zutphen: Warmtenet

In Zutphen leven er al langere tijd plannen om een warmtenet aan te leggen op het industrieterrein De Mars. De gemeente Zutphen heeft Innovatiepartners gevraagd het proces op weg naar deze (mogelijke) aanleg vorm te geven. De start van dit gezamenlijke proces zal gemaakt worden tijdens een bijeenkomst waar een belangrijk deel van de stakeholders samenkomt. Deze bijeenkomst is bedoeld om richting te geven aan het proces dat toewerkt naar een haalbare implementatie van het warmtenet.

Rheden: Route naar een circulaire gemeente

De gemeente Rheden heeft de overtuiging dat de circulaire economie (CE) een onomkeerbare en onvermijdelijke ontwikkeling is die zal leiden tot een bijdrage aan de economische ontwikkeling. Ze heeft Innovatiepartners gevraagd het proces naar een circulaire gemeente vorm te geven. Dat proces krijgt vorm in nauwe partnersamenwerking, waarbij alle belanghebbenden – bestuur, overheidsorganisatie en maatschappelijke partners – worden betrokken en erop kunnen vertrouwen dat hun belangen worden gewaarborgd.
De gemeente Rheden wil als circulaire gemeente een voorbeeld zijn voor andere gemeentes. Via de startnotitie CE  heeft zij richting gegeven aan verdere invulling van de circulaire economie binnen de gemeente. Deze startnotitie is intern (bestuur en organisatie) en extern (maatschappelijke partners) besproken. Geconstateerd is dat er voldoende draagvlak is om vanuit deze startnotitie een proces op gang te brengen om hier invulling aan te geven.

GEA-tafel Innovatie

Innovatiepartners is gevraagd om als secretaris van de tafel innovatie van het Gelders Energieakkoord op te treden. Doel van de tafel innovatie is om het enorme arsenaal aan ideeën en concrete projecten dat aan de verschillende thematafels worden ontwikkeld te voorzien van een samenbindend lange-termijnperspectief. Gezien de uitzonderlijke en vernieuwende aard van deze tafel treedt de secretaris feitelijk op als kwartiermaker, die de werkwijze en samenstelling van de tafel mede vormgeeft. Als eerste tussenstation werken we toe naar het jaarcongres van het Gelders Energieakkoord in mei 2017, met als overkoepelende thema: innovatie.